ตำบลโพธิ์ทองเป็นตำบลที่เพิ่งเกิดใหม่โดยแยกมาจากตำบลหัวตะพานเดิมส่วนมากจะอพยพจากถิ่นที่อยู่อื่น คือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากตำบลหัวตะพานและชุมชนดั้งเดิม คือ "ชุมชนบ้านโคก" ซึ่งเป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทองติดต่อกับตำบลหัวตะพาน ต่อมมาได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนใหม่บริเวณสันทรายทางด้านทิศตะวันออกในหมู่ที่ 1,2 ของตำบล ปัจจุบัน "บ้านโคก" ไม่มีสภาพเป็นชุมชนอีกส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีประมาณ 80 % ของจำนวนประชากรทั้งหมดของตำบล ส่วนหนึ่งมาจาก "เมืองสตูล" ( ไทรบุรี ) จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ชาวมุสลิมในเขตพื้นที่ตำบลโมคลานและตำบลโพธิ์ทอง เล่าต่อ ๆ กันมาว่า ชาวมุสลิมในตำบลโพธิ์ทองและตำบลโมคลานเป็นลูกหลานสืบเชื้อสายมาจาก "ปาลิมอ เจ๊ะเต๊ะ" แม่ทัพเมืองสตูล ที่ถูกกวาดต้อนพร้อมเครือญาติและทหารบางส่วนมายังเมืองนครศรีธรรมราช เมือ่คราวเจ้าเมืองไทรบุรีไม่ยอมอ่อนข้อต่อไทย ซึ่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชยกกำลังเข้ามาปราบปรามและกวาดต้อนมา โดยมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่ทุ่งบ้านใหญ่ ตำบลโมคลานและสืบเชื้อสายอยู่ในเขตตำบลโมคลานและตำบลโพธิ์ทองในปัจจุบัน

      ส่วนที่มาของชื่อตำบล กล่าวขานกันมาว่ามีที่ดอนอยู่ที่หนึ่ง ซึ่งมีต้นโพธิ์ทองต้นใหญ่ต้นหนึ่งได้ให้ร่มเงาและที่พักอาศัยถาวรจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อแยกจากตำบลหัวตะพานจึงได้ชื่อตำบลว่า "ตำบลโพธิ์ทอง"

      ตำบลโพธิ์ทอง เป็นตำบลที่มีความสงบมาช้านาน มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านกสิกรรมมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและประชาชนยึดมั่นในศาสนา