ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 ก.ค. 2561
2 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
29 ก.ค. 2561
3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
29 ก.ค. 2561
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
29 ก.ค. 2561
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2543 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ก.ค. 2561
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
29 ก.ค. 2561
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 ก.ค. 2561
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2538 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 ก.ค. 2561
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 ก.ค. 2561
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ส.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
29 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2