ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
14 มี.ค. 2554
792 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
283
09 มี.ค. 2554
793 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
354
07 ก.พ. 2554
794 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
463
04 ก.พ. 2554
795 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
28 ม.ค. 2554
796 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554
453
28 ม.ค. 2554
797 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
386
08 ม.ค. 2554
798 การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
324
30 ธ.ค. 2553
799 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
29 ต.ค. 2553
800 รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
29 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; 80  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ;