ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
12 ม.ค. 2564
72 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานครููองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
146
04 ม.ค. 2564
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ลงทะเบียนไว้ในเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
04 ม.ค. 2564
74 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
25 ธ.ค. 2563
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
25 ธ.ค. 2563
76 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
25 ธ.ค. 2563
77 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงอัตราภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
16 ธ.ค. 2563
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
02 ธ.ค. 2563
79 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
02 ธ.ค. 2563
80 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
25 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; 8  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ;