ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 ต.ค. 2563
62 ประกาศออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
14 ต.ค. 2563
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
12 ต.ค. 2563
64 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ต.ค. 2563
65 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 ต.ค. 2563
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
01 ต.ค. 2563
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 ต.ค. 2563
68 ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรือ่ง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 ต.ค. 2563
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 ก.ย. 2563
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียนเดือนกันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; 7  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;