ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ก.พ. 2564
42 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัครา ดาวน์โหลดเอกสาร
71
27 ม.ค. 2564
43 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 ม.ค. 2564
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
12 ม.ค. 2564
45 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานครููองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 ม.ค. 2564
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ลงทะเบียนไว้ในเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
04 ม.ค. 2564
47 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
25 ธ.ค. 2563
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 ธ.ค. 2563
49 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
25 ธ.ค. 2563
50 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงอัตราภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
16 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; 5  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;