ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
03 พ.ค. 2561
372 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลงทะเบียนเดือนเมษายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
02 พ.ค. 2561
373 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 เม.ย. 2561
374 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
179
25 เม.ย. 2561
375 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2561
179
25 เม.ย. 2561
376 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2561
153
24 เม.ย. 2561
377 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 17 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
17 เม.ย. 2561
378 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ลงทะเบียนเดือนมีนาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
05 เม.ย. 2561
379 ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
162
28 มี.ค. 2561
380 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
22 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; 38  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ;