ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 22 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
22 ต.ค. 2561
332 สาระน่ารู้เรื่องยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
148
18 ต.ค. 2561
333 แจ้งเตือนอุทกภัย
168
09 ต.ค. 2561
334 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป/เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.โพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
161
03 ต.ค. 2561
335 ประกาศผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
02 ต.ค. 2561
336 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการปฎิบัติด้านจรรยา/จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562
144
02 ต.ค. 2561
337 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ลงทะเบียนเดือน กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
28 ก.ย. 2561
338 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงทะเบียนเดือนกันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
28 ก.ย. 2561
339 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็แรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
149
13 ก.ย. 2561
340 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2561 (ลงทะเบียนเดือนสิงหาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; 34  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ;