ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน อบต.โพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 ธ.ค. 2561
302 ประกาศช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
134
19 ธ.ค. 2561
303 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
161
14 ธ.ค. 2561
304 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
14 ธ.ค. 2561
305 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
07 ธ.ค. 2561
306 ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 ธ.ค. 2561
307 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
06 ธ.ค. 2561
308 คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
161
21 พ.ย. 2561
309 แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
21 พ.ย. 2561
310 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
142
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; 31  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ;