ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
135
21 ธ.ค. 2561
292 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ยและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
147
20 ธ.ค. 2561
293 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรัับสินบนเพื่อกป้องกันการปราบปราม หรือต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั้นและรปะพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
136
20 ธ.ค. 2561
294 การรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
185
19 ธ.ค. 2561
295 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบป ดาวน์โหลดเอกสาร
143
19 ธ.ค. 2561
296 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
19 ธ.ค. 2561
297 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
19 ธ.ค. 2561
298 การจัดตั้งศูนย์รับการร้องเรียนเรื่องทั่วไป/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่/ การร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
19 ธ.ค. 2561
299 ประกาศแผนผังขั้นตอนการร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
19 ธ.ค. 2561
300 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
19 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; 30  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ;