ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศแผนผังขั้นตอนการร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
19 ธ.ค. 2561
272 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
19 ธ.ค. 2561
273 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน อบต.โพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 ธ.ค. 2561
274 ประกาศช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
81
19 ธ.ค. 2561
275 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
102
14 ธ.ค. 2561
276 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 ธ.ค. 2561
277 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
07 ธ.ค. 2561
278 ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
06 ธ.ค. 2561
279 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
06 ธ.ค. 2561
280 คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
108
21 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; 28  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;