ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง
105
14 ม.ค. 2562
262 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 ม.ค. 2562
263 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
99
07 ม.ค. 2562
264 ประชาสัมพันธ์ จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกายและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 ม.ค. 2562
265 ให้บริการประชาชนวันหยุดและนอกเวลาราชการ
130
04 ม.ค. 2562
266 วันเด็กแห่งชาติ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 ม.ค. 2562
267 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
03 ม.ค. 2562
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง มาตรการลดใช้โฟมในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ธ.ค. 2561
269 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 ธ.ค. 2561
270 ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; 27  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ;