ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง
147
22 ก.พ. 2562
262 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
14 ก.พ. 2562
263 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2563ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
14 ก.พ. 2562
264 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
14 ก.พ. 2562
265 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงทะเบียนเดือนมกราคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
06 ก.พ. 2562
266 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลงทะเบียนเดือนมกราคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
06 ก.พ. 2562
267 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
06 ก.พ. 2562
268 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 ก.พ. 2562
269 การแบ่งงานและมอบหมายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ก.พ. 2562
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
150
31 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; 27  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ;