ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 การแบ่งงานและมอบหมายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ก.พ. 2562
232 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
88
31 ม.ค. 2562
233 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
71
31 ม.ค. 2562
234 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 ม.ค. 2562
235 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลดใช้พลังงาน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
28 ม.ค. 2562
236 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 ม.ค. 2562
237 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 ม.ค. 2562
238 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
25 ม.ค. 2562
239 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ 3Rs เเละ การจัดการขยะอินทรีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 ม.ค. 2562
240 ประกาศใช้แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; 24  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ;