ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 เม.ย. 2565
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 มี.ค. 2565
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 มี.ค. 2565
14 ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 ก.พ. 2565
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธฺ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 ก.พ. 2565
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ที่ได้ลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 ม.ค. 2565
17 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
23 ธ.ค. 2564
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 ธ.ค. 2564
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 ธ.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; 2  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ;