ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 มาตรการติดตั้งป้ายโฆษณา ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ม.ค. 2563
182 แผ่นพับการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
05 ม.ค. 2563
183 การจัดการขยะด้วย 3Rs และขยะเปี้ยกอินทรีย์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ม.ค. 2563
184 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
02 ม.ค. 2563
185 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
18 ธ.ค. 2562
186 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
154
04 ธ.ค. 2562
187 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคืการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 ธ.ค. 2562
188 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
02 ธ.ค. 2562
189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 ธ.ค. 2562
190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; 19  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ;