ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงิยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 ก.ย. 2562
172 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 ก.ย. 2562
173 ประกาศรายชื่อคนพิการที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
27 ก.ย. 2562
174 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณีย้ายภูมิลำเนา) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
27 ก.ย. 2562
175 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
79
27 ก.ย. 2562
176 รายงานโครงการพัฒนาศักนภาพเพื่อเพิ่่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
86
24 ก.ย. 2562
177 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
23 ก.ย. 2562
178 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
18 ก.ย. 2562
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
89
18 ก.ย. 2562
180 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; 18  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;