ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์ทอง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 ก.พ. 2563
162 ประชาสัมพันธ์คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
13 ก.พ. 2563
163 ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
13 ก.พ. 2563
164 ประชาสัมพันธ์จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
67
12 ก.พ. 2563
165 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนเดือนมกราคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
06 ก.พ. 2563
166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียนเดือนมกราคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
06 ก.พ. 2563
167 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2563 ครั้งที่ 3
148
30 ม.ค. 2563
168 การแก้ปัญหาขยะด้วย 3Rs เป้นวิธีง่ายๆ ในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์แต่เป็นการดำเนินการที่ต้องสร้างจิตสำนึกในการลดปริมารขยะและการขัดแย้งขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
28 ม.ค. 2563
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
27 ม.ค. 2563
170 ประกาศการเก็บขนขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; 17  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ;