ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 มาตรการติดตั้งป้ายโฆษณา ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 ม.ค. 2563
142 แผ่นพับการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
05 ม.ค. 2563
143 การจัดการขยะด้วย 3Rs และขยะเปี้ยกอินทรีย์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
04 ม.ค. 2563
144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
02 ม.ค. 2563
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
18 ธ.ค. 2562
146 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
93
04 ธ.ค. 2562
147 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคืการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 ธ.ค. 2562
148 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 ธ.ค. 2562
149 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
02 ธ.ค. 2562
150 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; 15  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;