ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศราคาประเมินที่ดินรายแปลง(จากกรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 พ.ค. 2563
112 ประกาศราคาประเมินที่ดินรายแปลง(จากกรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 พ.ค. 2563
113 ประชาสันพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 พ.ค. 2563
114 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนเดือนเมษายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 พ.ค. 2563
115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียนเดือนเมษายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
05 พ.ค. 2563
116 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ. 2563) (ฉบับที่ 4/2563) ตามประกาศจุฬาราชมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 พ.ค. 2563
117 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
23 เม.ย. 2563
118 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเเปลงการจัดขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
100
22 เม.ย. 2563
119 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 เม.ย. 2563
120 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
14 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; 12  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ;