ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
12 ต.ค. 2563
102 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 ต.ค. 2563
103 แจ้งเตือนภัย
20
09 ต.ค. 2563
104 ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ต.ค. 2563
105 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ต.ค. 2563
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 ต.ค. 2563
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
01 ต.ค. 2563
108 ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรือ่ง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
01 ต.ค. 2563
109 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
30 ก.ย. 2563
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียนเดือนกันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; 11  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ;