ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
29 พ.ค. 2563
102 ประกาศราคาประเมินที่ดินรายแปลง(จากกรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 พ.ค. 2563
103 ประกาศราคาประเมินที่ดินรายแปลง(จากกรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 พ.ค. 2563
104 ประชาสันพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 พ.ค. 2563
105 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนเดือนเมษายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 พ.ค. 2563
106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียนเดือนเมษายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 พ.ค. 2563
107 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ. 2563) (ฉบับที่ 4/2563) ตามประกาศจุฬาราชมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 พ.ค. 2563
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
23 เม.ย. 2563
109 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเเปลงการจัดขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 เม.ย. 2563
110 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; 11  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;