ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
29 พ.ค. 2563
92 ประกาศราคาประเมินที่ดินรายแปลง(จากกรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 พ.ค. 2563
93 ประกาศราคาประเมินที่ดินรายแปลง(จากกรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 พ.ค. 2563
94 ประชาสันพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 พ.ค. 2563
95 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนเดือนเมษายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 พ.ค. 2563
96 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียนเดือนเมษายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 พ.ค. 2563
97 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ. 2563) (ฉบับที่ 4/2563) ตามประกาศจุฬาราชมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 พ.ค. 2563
98 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 เม.ย. 2563
99 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเเปลงการจัดขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 เม.ย. 2563
100 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
14 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; 10  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ;